Privatumo politika

„Servico“ gerbia kiekvieno vartotojo privatumą, todėl sukūrėme šias Privatumo politikos taisykles, kuriomis remdamiesi valdysime ir naudosime Jūsų mums suteiktą asmeninę informaciją. Sudarydami su mumis sutartį ar perimdami sutartinius įsipareigojimus, prisijungdami ir naudodamiesi www.servico.lt ir mano.servico.lt (toliau – Svetainė), Jūs patvirtinate, kad su šiomis taisyklėmis susipažinote, jas suprantate ir su jomis sutinkate.

Bendrosios nuostatos
 1. Privatumo politikos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi Svetaine sąlygas ir tvarką bei pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remdamasis asmens duomenų ir Svetainės valdytojas UAB „Servico“, (toliau – Servico), tvarko savo klientų ir Svetainės lankytojų (toliau – Vartotojas) asmens duomenis.
 2. Visi Svetainės lankytojai – Sudarydami su mumis sutartį ar perimdami sutartinius įsipareigojimus, taip pat prisijungdami prie Svetainės ir (ar) ja naudodamiesi patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Taisyklėmis bei sutinka, kad Servico tvarkytų Vartotojų pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) tiek, kiek yra reikalinga Servico paslaugoms teikti, Svetainei valdyti bei funkcionavimui užtikrinti.
 3. Mums gali prireikti atnaujinti šią privatumo ir slapukų politiką, todėl Servico pasilieka teisę bet kada peržiūrėti ir keisti Privatumo politikos taisykles. Jei atliksime esminius šių taisyklių pakeitimus, mes apie tai informuosime, paskelbdami pranešimą mūsų Svetainėje. Pakeitimai įsigalioja iš karto juos paviešinus. Stebėti ir susipažinti su Privatumo politikos taisyklių pakeitimais yra paties Vartotojo atsakomybė. Jei po Taisyklių pakeitimo ar papildymo Vartotojas ir toliau naudojasi Servico ir Svetainės paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.
 4. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).
Naudojimosi sąlygos ir teikiamos paslaugos
 1. Naudodamasis Svetaine, Vartotojas prisiima visą atsakomybę dėl naudojimosi Svetaine metu pateiktų duomenų teisingumo ir tikslumo. Vartotojas, teikdamas, redaguodamas ar kitaip tvarkydamas duomenis (įskaitant savo ir (ar) kitų subjektų asmens duomenis) Svetainėje, užtikrina, kad turi teisę taip tvarkyti duomenis ir prisiima visą atsakomybę už dėl neteisėto tokių duomenų tvarkymo galinčius kilti Servico ir (ar) trečiųjų asmenų nuostolius.
 2. Pasikeitus Vartotojo Svetainėje nurodytiems duomenims ar kitai susijusiai informacijai, Vartotojas įsipareigoja nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pakeisti (papildyti) savo nurodytus duomenis Svetainėje.
 3. Jeigu Servico abejoja Vartotojo pateiktų asmens duomenų teisingumu, ji gali sustabdyti šių Vartotojų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Servico patikslinusi Vartotojo duomenis apie tai informuoja Vartotoją pranešimu.
 4. Servico turi teisę keisti, pildyti Svetainės funkcionalumą ir siųsti Vartotojui informacinius pranešimus apie pasikeitusias savitarnos paslaugų teikimo sąlygas bei kitą su Svetaine ar Servico veikla susijusią Vartotojui būtiną žinoti informaciją.
 5. Servico neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo Svetainės veikimo kadangi jos veikimui gali daryti įtaką veiksniai, nepriklausantys nuo Servico valios, tačiau įsipareigoja dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintų kuo sklandesnį Svetainės veikimą. Servico visais atvejais neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl minėtų Svetainės veiklos sutrikimų.
Asmens duomenų kaupimas ir panaudojimo tikslai
 1. Mūsų Svetainės lankytojų asmens duomenis renkame ir tvarkome laikantis šių Taisyklių, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą.
 2. Registruodamiesi Svetainėje, Jūs pateikiate asmens duomenis, kuriuos mes kaupiame ir naudojame, su Jūsų sutikimu, rinkodaros tikslais. Registruodamiesi Svetainėje, Jūs galite sutikti arba nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, savo laisvanorišką apsisprendimą patvirtindami atitinkamame langelyje (laukelyje) uždėta varnele (ar kitu ženklu).
 3. Mes renkame Jūsų pateiktus asmens duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas, skaitiklių duomenys ir kiti su turtu susiję duomenys), šiais tikslais:
  • Paslaugų teikimui mes renkame (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresai, skaitiklių duomenys ir kiti su turtu susiję duomenys) – mes tvarkome asmens duomenis, siekdami užtikrinti tinkamą sutarčių su klientais sudarymą ir vykdymą, sutarčių pagrindu teikiamų paslaugų ar prekių klientams teikimą, įskaitant tinkamą kliento informavimą apie su prekėmis, paslaugomis ir sutartimi susijusius klausimus, vadovaudamasi sutarties arba teisės aktų reikalavimų pagrindu.
  • Atsiskaitymų administravimui (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresai, skaitiklių duomenys ir kiti su turtu susiję duomenys) – mes tvarkome asmens duomenis, susijusius su atsiskaitymu už suteiktas Paslaugas, sutarties ir teisės aktų reikalavimų pagrindu.
  • Pateiktų klausimų sprendimas (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresai, skaitiklių duomenys ir kiti su turtu susiję duomenys) – mes tvarkome asmens duomenis, vykdydami pateiktų klausimų, skundų, užklausų nagrinėjimą ir sprendimą, vadovaudamiesi sutarties, sutikimo arba teisės aktų reikalavimų pagrindu.
  • Tiesioginė rinkodara (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresai) – mes renkamės asmens duomenis teikdami pasiūlymus bei naujienas apie teikiamas paslaugas, informaciją apie vykstančius renginius asmens sutikimo pagrindu. Jūs galite sutikti arba nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, savo laisvanorišką apsisprendimą patvirtindami atitinkamame langelyje (laukelyje) uždėta varnele (ar kitu ženklu).
Visais aukščiau paminėtais atvejais mes tvarkome jūsų asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Jūsų teisė keisti savo asmens duomenis
 1. Jūs turite teisę bet kuriuo metu susipažinti su savo asmens duomenimis, juos atnaujinti bei keisti. Tai galite atlikti www.servico.lt ir mano.servico.lt, kreipiantis į Servico el. paštu [email protected], raštu adresu Savanorių pr. 193 Vilnius 02300, arba atvykus į buveinę, pateikdami Servico asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jūs turite teisę:
  • kreiptis į Servico su prašymu suteikti informaciją apie Servico tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
  • kreiptis į Servico su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai, susipažinę su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
  • kreiptis į Servico su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai, susipažinę su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
  • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Servico arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
 2. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia asmens duomenų tvarkymui, asmens duomenys nuolat atnaujinami.
Asmens duomenų tvarkymo trukmė
 1. Mes saugosime ir naudosime Jūsų asmens duomenis ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų siekdami suteikti Jums savo paslaugas, įgyvendinti asmens duomenų tvarkymo tikslus, taip pat, kad galėtume įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus arba išspręsti kilusius ginčus.
Informacijos atskleidimas trečiosioms šalims
 1. Mes perleisime Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims tik tais būdais, kurie aprašyti šiose taisyklėse.
 2. Mes galime suteikti ribotus asmens duomenis trečiosioms šalims, su kuriomis bendradarbiaujame vykdydami savo veiklą, pavyzdžiui, atliekant Jūsų užsakymą, šalinant gedimą, išieškant susidariusias skolas. Šioms trečiosioms šalims bus leidžiama naudoti tą Jūsų asmens duomenų dalį, kuri būtina teikiant atitinkamas, su mumis suderintas, paslaugas.
 3. Visais kitais atvejais Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
Asmens duomenų saugumas
 1. Mums labai svarbus Jūsų asmens duomenų saugumas, todėl mes laikomės visuotinai priimtų asmens duomenų perdavimo bei saugojimo standartų. Deja, negalime garantuoti visiško Jūsų duomenų saugumo, nes, atsižvelgiant į šiandienines technologijas, joks duomenų perdavimo internetu ar elektroninėje laikmenoje metodas nėra 100% saugus. Jei turite kokių nors klausimų dėl asmens duomenų saugumo, galite susisiekti su mumis adresu [email protected].
Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse
 1. Mūsų Svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Servico nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Servico Svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.
Slapukai, signalai ir panašios technologijos
 1. Šiose Taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.
Kaip valdyti ir ištrinti slapukus
 1. Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.
Slapukų naudojimas
 1. Jums besilankant Servico Svetainėse, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi Svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų Svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi Svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie Svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo Svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui. Keli slapukų naudojimo pavyzdžiai:
  • Slapukai leidžia atpažinti kiek unikalių vartotojų naršo tinklapyje vienu metu, tai padeda užtikrinti sklandų ir greitą jo veikimą;
  • Slapukai leidžia išanalizuoti surinktą informaciją apie unikalių vartotojų naršymą, tai padeda tinklapio veikimą pritaikyti prie jūsų poreikių.
 2. Slapukus, naudojamus mūsų Svetainėse galima sugrupuoti į šiuos tipus:
  • Būtini slapukai yra griežtai būtini, kad atitinkama mūsų Svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia jums naršyti Svetainėje ir naudotis pageidaujamomis funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių Svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtume teikti paslaugų, kurios leidžia šiai Svetainei veikti.
  • Veiklos slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja Svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, Svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi Svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti Svetainės veikimą.
 3. Slapukų pagalba renkami šie duomenys:
  • Administruodami Svetaines bei diagnozuodami sutrikimus serveriuose, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją. Tai daro absoliučios daugumos interneto serverių administratoriai.
  • Naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Slapukų tipai, naudojami mūsų Svetainėse, nurodyti aukščiau.
Kita informacija susijusi su slapukų naudojimu
 1. Be Servico naudojamų slapukų, mūsų Svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.
Baigiamosios nuostatos
27. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp Svetainės ir Vartotojo kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.
28. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Svetainėje esantis turinys ir kitokia tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Servico sutikimo.
29. Visais klausimais dėl Svetainėje teikiamų savitarnos paslaugų ir Servico vykdomų asmens duomenų tvarkymo veiksmų maloniai prašome kreiptis raštu el. paštu [email protected], telefonu 8 700 50055, raštu adresu Naugarduko g. 98, Vilnius, UAB „Servico“ arba atvykęs į buveinę, pateikdamas Servico asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.